Στην Νομαρχιακή .Αυτοδιοίκηση  Ηρακλείου !!! και στην κατανομή των ΚΑΠ έτους 2009 παραπέμπουν τα αρμόδια Υπουργεία το ζήτημα της άμεσης αποκατάστασης του επαρχιακού και αγροτικού οδικού δικτύου που καταστράφηκε από την πρόσφατη θεομηνία  της 25/10/2009 στο Δήμο Βιάννου, επισημαίνοντας !!! ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε διαθέσει στον ίδιο Δήμο το τρέχον έτος 2009 το συνολικό ποσό των 810.000 ευρώ για παρόμοιες καταστροφές και ότι την πενταετία 2005-2009 στο Δήμο Βιάννου δόθηκε από την Κυβέρνηση της ΝΔ το ποσό των 4.342.386,18 ευρώ  για υλοποίηση έργων Δημοτικού χαρακτήρα , ενώ το ίδιο διάστημα ο Δήμος ενέταξε έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.224.955,49 ευρώ ενώ έχουν συμβασιοποιηθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.585.277,91 ευρώ.

 
Αυτό απάντησε στην Βουλή των Ελλήνων το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών στον Βουλευτή Ηρακλείου και πρώην Υπουργό Μανώλη Κεφαλογιάννη που ζήτησε την διάθεση ποσού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την αποκατάσταση όλων των έργων υποδομής της Επαρχίας Βιάννου , και την αποζημίωση των κατοίκων της περιοχής για τις μεγάλες ζημιές που υπέστησαν στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους.

 

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ) απάντησε ότι δεν έχει την δυνατότητα χρηματοδότησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε περίπτωση εκτεταμένων ζημιών από θεομηνίες και ότι τα ποσά που διατίθενται από τα προγράμματα που διαχειρίζεται το Υπουργείο είναι περιορισμένα και ικανά να καλύψουν μικρής έκτασης ζημιές από έκτακτες ανάγκες στους Δήμους. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Βιάννου χρηματοδοτήθηκε κατά το έτος 2009 με το συνολικό ποσό των 310.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της κατανομής των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2009, χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 503.915,25 ευρώ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, στις οποίες εμπίπτουν και τα πάσης φύσεως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

 
Επισημαίνεται, πάντως ότι η υλοποίηση έργων πρόληψης ή και αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες (έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, κατασκευής υποδομών οδικού δικτύου και εγγείων βελτιώσεων κ.α) είναι επιλέξιμη και στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του ΥΠ.ΕΣ, όπου με βάση την τυπική και προγραμματική κατανομή των πόρων του Προγράμματος, στο Δ.Βιάννου κατανεμήθηκε για την πενταετία 2005-2009 το ποσό των 4.342.386,18 ευρώ για την υλοποίηση έργων δημοτικού χαρακτήρα. Μέχρι σήμερα ο Δήμος έχει εντάξει έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.224.955,49 ευρώ, ενώ έχουν συμβασιοποιηθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.585.277,91 ευρώ.

 Ακολούθως στο πλαίσιο της κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας (Ν.Α) για το 2009, στην ΝΑ Ηρακλείου κατανέμεται το συνολικό ποσό των 9.967.00 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 3.373.00 ευρώ προορίζεται για την αντιμετώπιση δαπανών επενδυτικού χαρακτήρα στις οποίες εμπίπτουν και εκείνες που αφορούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ ποσό 2.554.000 ευρώ προορίζεται αποκλειστικά ια την κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου. Επιπλέον, για την κάλυψη έκτακτων επενδυτικών δαπανών της, ως ανωτέρω, επιχορηγήθηκε για το τρέχον έτος με το ποσό των 236.000 ευρώ.

 
Για το ίδιο θέμα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε ότι:

 

      για τις καλυπτόμενες από τον ΕΛ.Γ.Α ζημιές που προξενήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις και τις βροχοπτώσεις-πλημμύρες Οκτωβρίου 2009 (25-26/10/09) σε καλλιέργειες κηπευτικών (υπαίθριες και θερμοκηπίου), κυρίως των οικισμών Ψαρή Φοράδα, Άρβη και Τέρτσα του Δήμου Βιάνου Νομού Ηρακλείου, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων άρχισε και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς το συντομότερο δυνατό. 
Ως γνωστό, οι αποζημιώσεις του ΕΛ.Γ.Α. για τις ζημιές στη Φυτική Παραγωγή καταβάλλονται εντός τριμήνου από τη λήξη της συγκομιδής των ζημιωθέντων προϊόντων.

Από τις παραπάνω πλημμύρες προκλήθηκαν ζημιές και σε θερμοκήπια, αρδευτικά δίκτυα, περιφράξεις, ξερολιθιές κ.λ.π. και ήδη άρχισε η καταγραφή τους, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Στη συνέχεια και εφόσον πληρούνται οι προϋπο8έσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (281245/08.04.2008 – ΦΕΚ 628/Β΄) και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/Ο 319/ΕΚ), θα ενταχθούν σε νέο πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων, (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ) έτους 2009, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκρισή στην Ε.Ε.

 

        Σημειώνεται ότι οι οικονομικές ενισχύσεις των προγραμμάτων ΠΣΕΑ καταβάλλονται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, εφόσον εγκριθεί η πληρωμή τους από την Ε.Ε., το συντομότερο Δυνατό. Δεν είναι δυνατόν, ωστόσο, να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καταβολής τους, διότι αυτό εξαρτάται πρώτα από την έγκριση του προγράμματος. Είναι δε γνωστό ότι στο γεωργικό τομέα δεν μπορεί να καταβληθεί κανενός είδους ενίσχυσης χωρίς την πρότερη έγκριση της Επιτροπής.

 

 Όσον αφορά τη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποκατάστασης ζημιών από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις – πλημμύρες στο Δ. Βιάννου Ν. Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 – Αλέξανδρος Μπαλτατζής, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθ. Πρωτ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της και συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με Κοινοτική Συμμετοχή ύψους 3,7 δις € περίπου και συγκεκριμένα στον Άξονα 2 <<Βελτίωση του περιβάλλοντος και της Υπαίθρου>>, στο Μέτρο 226 <<Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης>>, θα εφαρμοστεί η Δράση 2 <<Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών>>, όπου περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα – τεχνικά έργα ως ακολούθως:

 

1.Τα πάσης φύσεως φράγματα που κατασκευάζονται για τη μείωση της συρτικής δύναμης του νερού ( αναβαθμοί ) Και τη σταθεροποίηση των κοιτών (ζωστήρες).

 

 2. Τους πάσης φύσεως προβόλους που γίνονται για την αποτροπή των πρανικών διαβρώσεων.

 

3. Τα πάσης φύσεως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση (κοιτοστρώσεις, επενδύσεις πρανών από   Ζώντα ή νεκρά υλικά κ.λ.π.)

 

4.Τα πάσης φύσεως φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών, όπως και αυτά διαλογής των.

 

5.Τα φράγματα ανύψωσης της κοίτης για την αποτροπή ολισθήσεων.

 

6.Τα έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών (αναχώματα, παράλληλοι τοίχοι, διευρύνσεις, εκβαθύνσεις, εκτροπές, ευθυγραμμίσεις κ.λ.π.)

 

7.Τα έργα ανάσχεσης πλημμύρων (φράγματα ταμίευσης νερού και ρύθμισης της απορροής του, ώστε η παροχή να μη υπερβαίνει τα ασφαλή όρια, έργα αύξησης του χρόνου συρροής κ.λ.π).

 

8.Τα έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων.

 

9.Τα έργα στον κώνο πρόσχωσης περιορισμού της ροής σε ορισμένο χώρο και αποφόρτισης των υδάτων από τις φερτές ύλες.

 

10.Τα έργα στην κοίτη εκβολής ασφαλούς διοχέτευσης των υδάτων στον τελικό αποδέκτη.

 

11.Μικρά έργα οδοποιίας που επηρεάζουν τη λειτουργία των ρευμάτων, όπως ισόπεδες διαβάσεις, σωληνωτοί και πλακοσκεπείς – κιβωτοειδείς οχετοί.

 

12.Έργα που επιβάλλουν οι οικολογικές και αισθητικές απαιτήσεις (βελτίωση της εμφάνισης των έργων, βελτίωση της ποιότητας του νερού).

 
Επίσης στον Άξονα 1 <<Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας>> εφαρμόζεται ήδη το Μέτρο 125Α Δράση 1 <<Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις>> που έχει ως στόχο τη δημιουργία έργων για την ταμίευση και εκμετάλλευση επιφανειακών απορροών, τον τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση συνθηκών άρδευσης, στράγγισης, προσπέλασης, καθώς και των υποδομών που αφορούν την παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδροφορέων. Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού, εντάσσονται έργα που αφορούν μελέτες και κατασκευές έργων ταμίευσης και διανομής νερού για την αποταμίευση χειμερινών απορροών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές κ.λ.π.), κατασκευής έργων υδροληψίας (φράγματα εκτροπής, ανάσχεσης), κατασκευής έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων, αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων, με σκοπό την ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτων για την εξοικονόμηση ύδατος και την αποφυγή απωλειών στις ήδη αρδευόμενες εκτάσεις της Χώρας, χωρίς καμία αύξηση αυτών, όπου τα αρδευτικά δίκτυα θα εκτείνονται μέχρι τα όρια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ήδη, για το ανωτέρω Μέτρο 125Α Δράση 1 έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη, η οποία ισχύει για το σύνολο της Χώρας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτήν.

 

        Επίσης, ο Δήμος Βιάννου ανήκει σε περιοχή παρέμβασης του Άξονα 3 <<Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας>>, όπου για δημοτικά διαμερίσματα μέχρι 3.000 κατοίκων των περιοχών παρέμβασης, τα δημοτικά έργα που δύναται να υλοποιηθούν συνολικού κόστους μέχρι 500.000€, εκτός των άλλων, είναι και έργα που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα και αφορούν:

 

·       Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές, δίκτυα γεωτρήσεων κ.α.).

 

·         Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων (και αντλιοστασίων, δεξαμενών) για τη μείωση της απώλειας ύδατος.

 

Ήδη, για τα δημόσια έργα του Άξονα 3, έχει εκδοθεί και αποσταλεί σχετική επιστολή (αριθ. Πρωτ. 5868/02.07.2008) στους δικαιούχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Ά Βαθμού) των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 του ΠΑΑ, προκειμένου να ετοιμάσουν και να αποστείλουν τις προτάσεις τους στη ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, την οποία έχει ήδη γνωστοποιήσει στους δικαιούχους των έργων, θα προβαίνει στην ένταξη ή μη των υποβαλλόμενων προτάσεων και, ακολούθως, στην παρακολούθηση υλοποίησης αυτών.

Σημειώνεται ότι τόσο το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ), όσο και οι ανωτέρω σχετικές προκηρύξεις, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα

www.agrotikianaptixi.gr, προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να ενημερωθεί για τα Μέτρα και τις Δράσεις που θα υλοποιηθούν από αυτό κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο.Επίσης, αναφέρεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικά η Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει δαπάνες έκτακτων αναγκών στα εγγειοβελτιωτικά έργα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) και ΟΤΑ, όπως είναι ζημιές από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία κλπ. από τις πιστώσεις που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 081) Κ.Α. 2003ΣΕ 08100000 και στον Τακτικό Προϋπολογισμό Φ. 29/110 – Κ.Α.Ε. 2111.

 

Τα ποσά που διατίθενται από το παραπάνω πρόγραμμα είναι περιορισμένα και ικανά να καλύψουν μικρής έκτασης ζημιές από έκτακτες ανάγκες στα εγγειοβελτιωτικά έργα των ΟΕΒ και ΟΤΑ.

 

Προκειμένου η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία να εισηγηθεί την ένταξη στα παραπάνω προγράμματα της αποκατάστασης των ζημιών στα εγγειοβελτιωτικά έργα του Δήμου Βιάννου που επλήγη από τις πρόσφατες πλημμύρες, θα πρέπει να γίνει από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α) Ηρακλείου αναλυτική καταγραφή των προκληθεισών ζημιών και να συνταχθεί Τεχνική Έκθεση στην οποία να καταγράφεται και ο προϋπολογισμός για την αποκατάσταση των ζημιών. Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν από τη Ν.Α Ηρακλείου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μαζί με το αίτημα για την οικονομική ενίσχυση. Μετά την υποβολή του αιτήματος, θα εξεταστεί η ένταξη της αποκατάστασης των ζημιών στα παραπάνω πρόγραμμα, στο πλαίσιο των προϋπολογισμών των έργων <<έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών>> της ΣΑΕ 081 – Εθνική Πόροι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και <<αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα>> του Τακτικού Προϋπολογισμού Φ. 29/110-Κ.Α.Ε.2111 και σύμφωνα με τις πιστώσεις που θα διατίθενται. 

 

 

 

 

 

 Ηράκλειο 2/12/2009

 

 

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter