Η τρίτη φάση του διαγωνισμού του πολύ σημαντικού για την Ηλεκτρική Ενέργεια στην Κρήτη έργου που αφορά την εγκατάσταση συνολικής (μικτής) ηλεκτρικής ισχύος 95-105w στον ΑΗΣ Αθερινόλακου Λασηθίου, διακόπηκε από την Κυβέρνηση στις 21/10/2009 για να ενημερωθεί !!! η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρά το γεγονός ότι μια μέρα πριν είχε εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΗ.

  Αυτό μεταξύ άλλων απάντησε η αρμόδια Υπουργός κ. Τίνα Μπιρμπίλη στην Βουλή των Ελλήνων σε παρέμβαση που έκανε για το θέμα αυτό,  ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρώην Υπουργός Μανώλης Κεφαλογιάννης με την οποία ζήτησε εξηγήσεις από την Κυβέρνηση προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλη
 

α ) ποια συμφέροντα κρύβονται για την ενέργεια της αυτή?

 

β) αν είναι στις προθέσεις της η ταχεία προώθηση-ολοκλήρωση των έργων στους ΑΗΣ Κορακιάς & Αθερινόλακου

 

γ) αν η εξαγγελθείσα «νέα» περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης θα συνεχίσει με «αδειάσματα» αποφάσεων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

 Η αρμόδια Υπουργός μαζί με την παραπάνω απάντηση  κοινοποίησε και το ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΑΔ/4709/11.11.2009  έγγραφο της ΔΕΗ που αναφέρει:
 

  1. Εγκατάσταση Μονάδων Ντήζελ στον ΑΗΣ Αθερινόλακου

 

 Στις 01-07-2005, η ΔΕΗ ΑΕ υπέβαλε Αίτηση προς ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής , η οποία και χορηγήθηκε από το ΥΠΑΝ στις 19-12-2005. Στη συνέχεια, στις 23.02.2006, η ΔΕΗ ΑΕ υπέβαλε Αίτηση για τροποποίηση ορισμένων όρων της χορηγηθείσας  Άδειας Παραγωγής. Στις 20.02.2007, το ΥΠΑΝ χορήγησε τη τροποποίηση της αρχικής Αδειας Παραγωγής.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης με την υπ αριθμό 232/16.10.2007 Απόφαση του, ενέκρινε τις ρυθμίσεις για την κατάρτιση των Τευχών Διακήρυξης του Έργου καθώς επίσης όπως αυτά τεθούν σε Δημόσια Διαβούλευση
 

 Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2007 προετοιμάστηκαν τα Τεύχη της σχετικής Διακήρυξης, η οποία προέβλεπε δύο ίδιες δίχρονες μονάδες Dieselμε ατμοστόβιλο εκμετάλλευσης της θερμότητας των καυσαερίων, συνολικής ισχύος 95-105ΜWe

 

Τα ορισθέντα κείμενα της Διακύρηξης τέθηκαν σε Δημόσια Διαβούλευση (στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ) στις αρχές Δεκεμβρίου 2007.

 

Μέχρι τις 7.01.2008 ελήφθησαν σχόλια από τρεις ενδιαφερομένους Οίκους . Το κυριότερο σχόλιο αφορούσε τη μη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό τετράχρονων μηχανών Diesel.

 

Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων οίκων εξετάστηκαν ενδελεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ, οι οποίες εισηγήθηκαν τις απόψεις τους στην ορισθείσα από το ΔΣ της Επιχείρησης Επιτροπή Διαβούλευσης.

 

 

 

Η Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης ετοίμασε Εισήγηση προς το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων και στη συνέχεια προς το ΔΣ, που συζητήθηκε και εγκρίθηκε στις 10.02.2009 και 23.02.2009 αντίστοιχα.

 

Σύμφωνα με την τελική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτήθηκε σημαντική τροποποίηση των Τευχών της Διακήρυξης ώστε:

  • Να επιτραπεί η συμμετοχή στο διαγωνισμό και των τετράχρονων μηχανών Diesel
  • Να τροποποιηθεί ο αριθμός των Μηχανών Dieselαπό 2 σε 2-6
  • Να συμπεριληφθεί στο κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών το κόστος 12ετους συντήρησης των Μηχανών, καθώς και το κόστος εκπομπής CO2, όπως επίσης να προβλεφθεί στη Διακήρυξη σχέδιο Σύμβασης Συντήρησης.

Στη συνέχεια το ΔΣ, με τις υπ΄ αριθμό 184/27.08.2009 και 214/20.10.2009 Αποφάσεις του, ενέκρινε ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις αναφορικά με τα κριτήρια συμμετοχής του Διαγωνισμού με στόχο την διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων οίκων.

Τα τεύχη της διακήρυξης είναι πλέον, έτοιμα και ο Διεθνής διαγωνισμός με «Ανοικτή Διαδικασία» μπορεί να προκηρυχθεί άμεσα.

Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται τον Οκτώβριο του 2010. Εντός 12 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης θα ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία του Έργου και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η κατασκευή του, με αναμενόμενη ένταξη στο Σύστημα το θέρος του 2013.

 

2. Νέος ΑΗΣ ΚορακιάςΠαλαιών Γαλήνων


Μετά την κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού του ΥΠΑΝ/ΡΑΕ, που προκηρύχθηκε με την υπ. Αριθ. 1 Διακήρυξη (ΦΕΚ 323/Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων/ 12.10.2001), η ΔΕΗ ΑΕ βασιζόμενη στις προβλέψεις του Ν.2773/1999, Άρθρο 11, παρ.1α και τους όρους του ανωτέρω Διαγωνισμού, υπέβαλε στις 01-07-2005, αίτηση στη ΡΑΕ για την χορήγηση Άδειας Ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος 250 ΜWστη θέση Κορακιά της νήσου Κρήτης προκειμένου να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της Νήσου σε ηλεκτρική ενέργεια.
 

 

Η Αίτηση αφορούσε Σταθμό αποτελούμενο από μηχανές εσωτερικής καύσεως με καύσιμο μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο μέχρι 1% κ.μ και καύσιμο φυσικό αέριο, μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο στο νησί. Μετά από θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ χορηγήθηκε η υπ.αριθ.Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/10674/22.05.2007 Άδεια Παραγωγής.
 

Για τον εκσυγχρονισμό και την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Κρήτης αποφασίστηκε στις 03.09.07 από κοινού από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΔΕΣΦΑ και τη ΔΕΗ ΑΕ, η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και λοιπών ενεργειακών αναγκών του νησιού.


Στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, η ΔΕΗ ΑΕ υπέβαλλε στις 13.09.07, αίτηση προς τη ΡΑΕ:


·         Αφενός για την τροποποίηση της υπ.αριθ.Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/10674/22.05.2007 άδεια παραγωγής, η οποία αφορούσε στην ανάπτυξη νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού στη θέση «Κορακιά» αποτελούμενου από μηχανές εσωτερικής καύσης,συνολικής καθαρής ισχύος της τάξης των 250 MW, και

 

 ·         Αφετέρου  για  τη χορήγηση Αδείας παραγωγής για επιπλέον ισχύ της τάξης των 250 ΜW,

 

 Προκειμένου να εγκατασταθούν τελικά δύο μονάδες Συνδυασμένου κύκλου, καθαρής συνολικής ισχύος της τάξης των 500W, με καύσιμο φυσικό αέριο.

 

Οι σχετικές άδειες παραγωγής εκδόθηκαν από το ΥΠΑΝ στις 19.09.08


Στη συνέχεια η Επιχείρηση ξεκίνησε τις διαδικασίες για την απόκτηση της αναγκαίας γης. Ωστόσο, αντιμετώπισε προβλήματα τα οποία  συνοψίζονται στα εξής: Παρεμπόδιση πρόσβασης, αξίωση υπέρογκου τμήματος, δικαστικές διεκδικήσεις από φερόμενους ιδιοκτήτες.
 

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Επιχείρηση προωθεί εναλλακτικά για την απόκτηση της σχετικής γής, την διαδικασία της απαλλοτρίωσης.


Παράλληλα με την εκπόνηση προμελέτης τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας για την κατασκευή του Σταθμού Υποδοχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, που ανέθεσε ο ΔΕΣΦΑ σε Σύμβουλο, εξετάζεται από το ΥΠΑΝ και τη ΔΕΗ η οικονομικότητα του τύπου του φυσικού αερίου (συμπιεσμένο CNGη υγροποιημένο LNG) που θα επιλεγεί ως καύσιμο στο νέο ΑΗΣ Κορακιάς και κατ΄επέκταση τους υπόλοιπους ΑΗΣ της Κρήτης (Αθερινόλακκου και Χανίων).

 

Επίσης μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της MERGAS, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για την αξιολόγηση της πρότασης της MERGASγια προμήθεια φυσικού αερίου (CNG) στη νήσο Κρήτη. Ο τύπος του φυσικού αερίου που θα επιλεγεί, θα επηρεάσει τις τεχνικές λύσεις καθώς και την έκταση του απαιτούμενου γηπέδου.

 

Στην περίπτωση απόκτησης της σχετικής γης με οικονομική συμφωνία ΔΕΗ ΑΕ- ιδιοκτητών εντός του πρώτου εξαμήνου 2010, τότε είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός του 2015. Στη δε περίπτωση της απαλλοτρίωσης το χρονοδιάγραμμα θα επιμηκυνθεί για τουλάχιστον 2 έτη.

Ηράκλειο 3/12/2009

 

Από το Πολιτικό Γραφείο

 

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter