ΘΕΜΑ: Προγράμματα stage ΑμεΑ.
 
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 471/2-11-2009 Ερώτησης. Που κατατέθηκε στην Βουλή από το Βουλευτή κ. Μ. Κεφαλογιάννη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Είναι δεδομένη η θέση μας ότι σε μια δίκαιη κοινωνία δεν επιτρέπονται αποκλεισμοί. Και βεβαίως, μια κοινωνία είναι ανθρώπινη και δυνατή, όταν έχει τη δυνατότητα να δίνει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους τους πολίτες. Έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα άτομα των Ευπαθών κοινωνικών Ομάδων, μεταξύ και των οποίων και τα άτομα με αναπηρία, τα οποία υφίστανται επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό και χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης, για την ένταξη / επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του κοινωνικού και θεσμικού του ρόλου, σχεδιάζει και υλοποιεί, ειδικά προγράμματα και μέτρα στήριξης της απασχόλησης των ευπαθών ομάδων, με στόχο την πρόληψη και αναστροφή του φαινομένου του οικονομικού, επαγγελματικού και κοινωνικού αποκλεισμού και των συνεπειών του.
Τα προγράμματα αυτά συνίστανται σε:
1.      Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Θέσεων Εργασίας (πλήρους και μερικής απασχόλησης τετραετούς διάρκειας καθώς και πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου – διάρκεια επιχορήγησης 3 έως 8 μήνες. Δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν. 2716/17-5-2-19990, Κοινοπραξίες και Επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, σε εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 4ΚΑ του Ν. 2738/99 και γενικά Εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την απασχόληση ατόμων ευπα8ών ομάδων.
2.      Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών για τη δημιουργία ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων (διάρκεια προγράμματος 24 μήνες).
3.      Πρόγραμμα επιχορήγησης για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας, ατόμων με ειδικές ανάγκες που εντάσσονται στο πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας.
        Για την καλύτερη προσαρμογή και διευκόλυνση των ΑμεΑ που προσλαμβάνονται μέσω του προγράμματος ΝΘΕ, επιδοτείτε η εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες κάθε εργαζομένου, π.χ. δημιουργία ράμπας , ειδικής τουαλέτας, πάγκου εργασίας κλπ, με συμμετοχή στη δαπάνη έως 90% του συνολικού κόστους της και μέχρι του ύψους των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις χώρου εργασίας που κρίνονται αναγκαίες.
        Τα προγράμματα επιχορήγησης ΝΘΕ ευπαθών κοινωνικών ομάδων, υλοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και ο ΟΑΕΔ ελέγχει την απασχόληση των ατόμων που προσλήφθηκαν στα πλαίσια των προγραμμάτων απασχόλησης, όσο χρονικό διάστημα αυτά διαρκούν.
         Επιπλέον, σας αναφέρουμε ότι ο ΟΑΕΔ, βρίσκεται στην διαδικασία κατάρτισης και υποβολής νέου προγράμματος ΝΘΕ με καινοτόμα στοιχεία, καθώς και πρόγραμμα ΝΕΕ, για την προώθηση στην απασχόληση των ανέργων ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, τη στήριξη και την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων αυτών και την εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών.
       Επίσης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού>> (ΕΠΑΝΑΔ) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013,προβλέπονται παρεμβάσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και στην πρόσβαση στην απασχόληση όλων των κατηγοριών ανέργων. Ιδιαίτερη δε έμφαση, δίδεται στις κατηγορίες εκείνες των ανέργων που πλήττονται περισσότερο όπως, νέοι, γυναίκες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και μακροχρόνια άνεργοι.
        Οι κύριες δράσεις για μακροχρόνια άνεργους και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, που σχετίζονται με την προώθηση της απασχόλησης, θα υλοποιηθούν σε συνεργεία και συμπληρωματικότητα, με δράσεις που αφορούν την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία. Η συγκεκριμένη δράση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς στόχος των πολιτικών απασχόλησης, είναι η ενεργοποίηση του 25% των μακροχρόνια ανέργων και η συμμετοχή των ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, σε ποσοστό 15% επί του συνόλου των ωφελούμενων από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
        Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το υπουργείο μας εξασφαλίζει καθημερινά θέσεις εργασίας δημοσίου τομέα για όλες τις κατηγορίες προστατευομένων του Ν. 2643/1998, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού, όπως ισχύει σήμερα.
          Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν προστατευόμενα από το Ν. 2643/1998, πρόσωπα όλων των προστατευομένων από το νόμο αυτό κατηγοριών (πλην των τριτέκνων), σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Από τον ακέραιο αριθμό των θέσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5%, η κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία λαμβάνει αναλογία θέσεων 3/8 και είναι πρώτη κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορία προστασίας, σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες προστατευομένων προσώπων του Ν 2643/1998.

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter