Σημαντικά Θέματα

fotomkeppweb

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης έχει ήδη από τις 15 Φεβρουαρίου με ερώτησή του προς την Ευρωπαική Επιτροπή έχει θέσει το θέμα με την εισβολή αλλόχθονων ειδών ψαριών στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα και ειδικά στις περιοχές της Κρήτης.
Η ανάπτυξη πληθυσμών τέτοιων εισβολέων έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες για τους αλιείς και για την υγεία των κατοίκων.
Με την απάντησή της η Ευρωπαική Επιτροπή δηλώνει ρητά ότι η ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα αδιαφορεί και δεν έχει υποβάλλει καμία πρόταση για τη στήριξη έργων για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Αν και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων υπέρ της προστασίας και της αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, ούτως ώστε να προληφθεί περαιτέρω εισβολή και να δοθεί βοήθεια στους ενδιαφερόμενους φορείς για τον σχεδιασμό δράσεων μετριασμού και την αποκατάσταση των πληθυσμών των αυτοχθόνων μεσογειακών ειδών.

Ερώτηση 15 Φεβρουαρίου 2019
Θέμα: Κίνδυνος για την αλιεία από την εισβολή αλλόχθονων ειδών ψαριών στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, και ειδικά σε περιοχές της Κρήτης

Η ανάπτυξη πληθυσμών χωροκατακτητικών αλλόχθονων ειδών έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις στην Ελλάδα, ενώ, ως γνωστόν, η παρουσία αυτών των ειδών εν γένει στη Μεσόγειο αποτελεί προϊόν της λεσσεψιανής μετανάστευσης.
Είδη όπως ο λαγοκέφαλος, το λεοντόψαρο, προσφάτως το Plotosus lineatus, κ.α, μετατρέπονται σε κυρίαρχα είδη σε περιοχές της Κρήτης και του Αιγαίου και προκαλούν ραγδαία μείωση άλλων πληθυσμών ψαριών και μαλακίων, φαινόμενο που έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες για τους αλιείς και του οποίου οι οικολογικές επιπτώσεις παραμένουν ασαφείς.
Παράλληλα, πολλά από αυτά τα είδη, σε περίπτωση βρώσης, προκαλούν έως και θανατηφόρες δηλητηριάσεις.
Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας προβλέπονται διατάξεις για τη στήριξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συνεργασιών μεταξύ αλιέων και επιστημόνων, ενώ προβλέπεται και στήριξη της διατήρησης των ιθαγενών ειδών ψαριών, που επηρεάζονται αρνητικά από τα μη αυτόχθονα.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1)

Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τα προβλεπόμενα κονδύλια για την αντιμετώπιση του φαινομένου εξάπλωσης των αλλόχθονων ειδών;
2)

Έχει υποβάλει η Ελλάδα πρόταση σε σχετικά προγράμματα για τη στήριξη έργων για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών;
3)

Σκοπεύει, στα πλαίσια της πολιτικής γειτνίασης, να θέσει το ζήτημα στις αιγυπτιακές αρχές με στόχο την επεξεργασία πιθανών λύσεων και τον περιορισμό του φαινομένου της λεσσεψιανής μετανάστευσης;

Απάντηση:
28 Μαρτίου 2019

E-000877/2019(ASW)
Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-000877/2019

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων υπέρ της προστασίας και της αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, ούτως ώστε να προληφθεί περαιτέρω εισβολή και να δοθεί βοήθεια στους ενδιαφερόμενους φορείς για τον σχεδιασμό δράσεων μετριασμού και την αποκατάσταση των πληθυσμών των αυτοχθόνων μεσογειακών ειδών. Η χρηματοδότηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ επιστημόνων και αλιέων.
Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος κάθε κράτους μέλους. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει καμία πρόταση όσον αφορά το ΕΤΘΑ για τη στήριξη έργων για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών.
Η Επιτροπή έχει εγείρει το ζήτημα της λεσσεψιανής μετανάστευσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου, βάσει της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, και στο πλαίσιο της ad hoc ομάδας εργασίας για τη βιοποικιλότητα που έχει συσταθεί βάσει της Σύμβασης περιφερειακών θαλασσών για τη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας προσφέρει δυνατότητες παροχής συνδρομής στην Αίγυπτο για να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες στα τοπικά μεσογειακά οικοσυστήματα ως αποτέλεσμα της λεσσεψιανής μετανάστευσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.
Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), με τη στήριξη της ΕΕ, έχει λάβει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τα μη αυτόχθονα είδη, καθώς και στη δημιουργία μιας στρατηγικής προσαρμογής για την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ειδών στην αλιεία. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται επί του παρόντος ένα κοινό(1) πιλοτικό έργο μεταξύ της ΓΕΑΜ και του μεσογειακού σχεδίου δράσης του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, σχετικά με τα μη αυτόχθονα είδη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εν προκειμένω, η ΓΕΑΜ έχει ήδη καταρτίσει ένα υποπεριφερειακό πιλοτικό σχέδιο παρακολούθησης για τα μη αυτόχθονα είδη και εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αξιολογεί ανά διαστήματα την κατάσταση των στοχευόμενων μη αυτοχθόνων ειδών σε σχέση με την αλιεία.

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter