Με απόλυτη ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν αποζημιώνονται οι παραγωγοί τομάτας για την Tuta Absoluta. Ερώτηση Μανώλη Κεφαλογιάννη προς την ΕΕ

fotomkweb

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς την Ευρωπαική Επιτροπή είχε αναφερθεί στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ειδικά στην Κρήτη στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας εξαιτίας του λεπιδόπτερου Tuta absoluta. Με την ερώτηση του ζητούσε να ενημερωθεί γιατί οι Έλληνες παραγωγοί δεν έχουν λάβει κοινοτική συνδρομή βάσει της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 2011/868/ΕΕ με την οποία εγκρίθηκε χορήγηση συνδρομής από την ΕΕ με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από σειρά χωρών της Ένωσης για την καταπολέμηση οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα μεταξύ των οποίων και έντομα όπως η Tuta absoluta της τομάτας.

Στην απάντησή της η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου επισημαίνει ότι στον κανονισμό νέων οργανισμών που αποφασίστηκε στις 27ης Μαΐου 2019 από τα κράτη-μέλη δεν συμπεριλήφθηκε η Tuta absoluta ως επιβλαβής οργανισμός και δεν μπορεί πλέον να τύχει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003792/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Manolis Kefalogiannis

Θέμα: Κοινοτική συνδρομή για την Tuta absoluta

Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί, ειδικά στην Κρήτη, από τις τεράστιες καταστροφές που έχουν προκληθεί στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας εξαιτίας του λεπιδόπτερου Tuta absoluta.

Με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2011/868/ΕΕ, εγκρίθηκε η χορήγηση κοινοτικής συνδρομής από την ΕΕ για το 2011 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία για την καταπολέμηση οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα. Μεταξύ των επιβλαβών οργανισμών περιλαμβάνονται και έντομα όπως το εν λόγω, η Tuta absoluta της τομάτας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1 Γιατί δεν έχει λάβει η Ελλάδα κοινοτική συνδρομή για την Tuta absoluta βάσει του προαναφερθέντος θεσμικού πλαισίου;

2 Υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τη συνδρομή που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα;

EL

E-003792/2019

Απάντηση της κ. Κυριακίδου

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(7.2.2020)

Οι δυνατότητες συγχρηματοδότησης από την ΕΕ που παρέχονται στον φυτοϋγειονομικό τομέα[1] προβλέπονται αρχικά για ελεγχόμενους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας[2] ή για ορισμένους άλλους επιβλαβείς οργανισμούς που έχουν ληφθεί υπόψη. Αρχικά, μετά το πρώτο κρούσμα της Tuta absoluta στην επικράτεια της Ένωσης, διατέθηκαν κονδύλια της ΕΕ. Ωστόσο, κατέστη σαφές ότι δεν ήταν εφικτό να εκριζωθεί ο επιβλαβής οργανισμός ή να παρεμποδιστεί η περαιτέρω εξάπλωσή του στην επικράτεια της Ένωσης. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, να μη ρυθμιστεί η Tuta absoluta ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας.

Ωστόσο, τα μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα και δράσεις πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (π.χ. ασφάλιση συγκομιδής, αμοιβαία κεφάλαια, επενδύσεις κ.λπ.) στο πλαίσιο εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα εν λόγω μέτρα και δράσεις επωφελούνται από συγχρηματοδότηση της ΕΕ που αντιστοιχεί στο 50 % των επιχειρησιακών ταμείων των οργανώσεων παραγωγών.

Στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,[3] θα βρείτε επισκόπηση των κονδυλίων της ΕΕ που διατίθενται για την υγεία των φυτών, τόσο για προγράμματα επισκοπήσεων όσο και για επείγοντα μέτρα.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0652)

[2] Επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμοί που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072)

[3] https://ec.europa.eu/food/funding/plant-health_en

Στη γραμμή του προηγούμενου Επιτρόπου Χόγκαν και ο νέος Επίτροπος Γεωργίας Wojciechowski για την Ελλάδα για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027

fotomk 3

«Το Brexit δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα κονδύλια της ΕΕ για την Ελληνική Γεωργία.»

«Στη γραμμή του προηγούμενου Επιτρόπου Χόγκαν και ο νέος Επίτροπος Γεωργίας Wojciechowski για την Ελλάδα για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027»

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκφράσει την ανησυχία των Ελλήνων αγροτών σχετικά με τις αναφορές του νέου Επιτρόπου Γεωργίας κ. Wojciechowski που προέρχεται από την Πολωνία κατά τη διάρκεια των ακροάσεων του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πλήρη εξίσωση της εξωτερικής σύγκλισης. Μία αλλαγή μοντέλου στον υπολογισμό της εξωτερικής σύγκλισης που θα έπληττε τους Έλληνες αγρότες καθώς σε περίπτωση εφαρμογής της πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα θα καταστούν μη βιώσιμες και η γεωργική δραστηριότητα θα οδηγείτο στην εγκατάλειψη με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρότατες συνέπειες τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνική συνοχή.

Με την απάντησή του ο νέος Επίτροπος Γεωργίας ταυτίζεται πλήρως με τον προκάτοχό του Φιλ Χόγκαν και τονίζει ότι βάσει της πρότασης της Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 το κονδύλιο για τις άμεσες ενισχύσεις για την Ελλάδα θα υποστεί μικρή μείωση, μικρότερη του 4%

Αναλυτικά η απάντηση του Επίτροπου Γεωργίας:

EL. E-004345/2019

Απάντηση του κ. Wojciechowski

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(4.2.2020)

Όπως διευκρίνισε η Επιτροπή στην απάντησή της στην ερώτηση E-002481/2019, η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 περιλαμβάνει τη συνέχιση της διαδικασίας σταδιακής σύγκλισης των επιπέδων των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο, σύμφωνα με την οποία για τα κράτη μέλη των οποίων οι μέσες άμεσες ενισχύσεις είναι μικρότερες του 90 % του μέσου επιπέδου της ΕΕ ανά εκτάριο, το χάσμα μεταξύ του μέσου επιπέδου τους και του 90 % του μέσου επιπέδου της ΕΕ θα καλυφθεί κατά 50 %. Όλα τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της σύγκλισης ώστε να αποφευχθούν δυσανάλογες συνέπειες σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Βάσει της παρούσας πρότασης, το κονδύλιο για τις άμεσες ενισχύσεις για την Ελλάδα θα υποστεί μικρή μείωση, μικρότερη του 4 %.

Η πρόταση για το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών.​

Τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Κρήτη και Δωδεκάνησα καταγγέλλει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, με παρέμβαση του στην επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας στο Ε.Κ.

mk foto-ant3-website

Τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Κρήτη και Δωδεκάνησα καταγγέλλει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, με παρέμβαση του στην επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας στο Ε.Κ.

«Οι χάρτες των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο παρουσιάστηκαν στο Ε.Κ από τον Μανώλη Κεφαλογιάννη»

«Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έχουν κυριαρχικά δικαιώματα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη.

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής τους χάρτες των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και τους ενημέρωσε για την κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου καθώς και για την καταπάτηση από πλευράς της Τουρκίας του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Παράλληλα ο Έλληνας ευρωβουλευτής κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις έκνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας που παραβιάζουν ευθέως και το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που ρητά στο άρθρο 121 αναφέρει ότι όλα τα νησιά που κατοικούνται και έχουν οικονομική ζωή έχουν δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ όπως και οι ηπειρωτικές περιοχές.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Η χώρα μου, η Ελλάδα αν και είναι ένας πυλώνας ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μία χώρα που σέβεται πλήρως το Διεθνές Δίκαιο και επιζητά σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με όλες τις χώρες αντιμετωπίζει μία συνεχή και απρόκλητη επιθετική και παράνομη πολιτική από πλευράς της Τουρκίας, μίας υπό ένταξη χώρας που δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων της και λειτουργεί έξω από κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου όπως αυτή έχει καταγραφεί και καταδικαστεί απερίφραστα σε όλες τις Εκθέσεις Προόδου της ενταξιακής της πορείας.

Πριν μερικούς μήνες επιβλήθηκαν στην Τουρκία αυστηρότατες κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις που επιχειρεί εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρά τη διεθνή κατακραυγή και αποδοκιμασία στις 13 Νοεμβρίου 2019 ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών απέστειλε επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα με την οποία υποστήριζε ότι τα ελληνικά νησιά των Δωδεκανήσων δεν έχουν δικαίωμα ΑΟΖ παρά μόνο χωρικά ύδατα. Ενώ η τουρκική πλευρά στις 27 Νοεμβρίου 2019 υπέγραψε το γνωστό μνημόνιο συνεργασίας με τη Λιβύη με το οποίο οριοθέτησε ΑΟΖ μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, ένα παράνομο και άκυρο μνημόνιο που δεν παράγει ασφαλώς κανένα έννομο αποτέλεσμα, που αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και με το οποίο παραβιάζεται κατάφωρα η Σύμβαση του ΟΗΕ για τη Θάλασσα και συγκεκριμένα το άρθρο 121 καθώς δεν αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα ενώ εξαφανίζει από το χάρτη το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου.

Μία παράνομη θέση που εξέφρασε μόλις πριν από λίγες ημέρες και ο Τούρκος πρόεδρος που συγκεκριμένα ανέφερε: « Μιλούν για υφαλοκρηπίδα γύρω από την Κρήτη. Δεν υπάρχει υφαλοκρηπίδα γύρω από τα νησιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εκεί αφορά μόνο τα χωρικά ύδατα».

Ενώ μόλις χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας Κ. Κιλιντσάρογλου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και απείλησε την ελληνική κυριαρχία στην Κρήτη δηλώνοντας ότι είναι τουρκική πλην της περιοχής των Χανίων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Είναι σε γνώση της τα παραπάνω και τι ενέργειες και κυρώσεις προτίθεται να προβεί σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα;

- Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εναρμονιστεί η Τουρκία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να υπογράψει τη Συμφωνία του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας;»

Επισυνάπτονται οι χάρτες:

IMG 7802

IMG 7803

IMG 7806

 

IMG 7807

IMG 7809

IMG 7810

kriti

Περισσότερα Νέα...

Σελίδα 4 από 143