Πρόταση νόμου - Συμβούλιο της Επικρατείας

 

Προς τη Βουλη των Ελληνων
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
 
Με δεδομένη, την οικονομική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα, η επιχειρηματική δραστηριότητα καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, που θα συντελέσει καθοριστικά στη συνολική προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας μας και θα αποτελέσει κύριο παράγοντα αντιμετώπισης της ανεργίας, με τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας.
Το περιορισμένο έως σήμερα επενδυτικό ενδιαφέρον αναφορικά με τις Στρατηγικές Επενδύσεις οδήγησε άλλωστε στη διαπίστωση της ανάγκης εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης καθώς και στη δημιουργία Υπηρεσίας μιας στάσης για την αδειοδότηση και τον εν γένει συντονισμό Στρατηγικών Επενδύσεων, ως κίνητρο για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων στη χώρα, μιας Υπηρεσίας που θα ανήκει στο στενό Δημόσιο τομέα κατά τη σχετική συνταγματική επιταγή και θα νομιμοποιείται σε εκτέλεση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών.
Με το νέο επενδυτικό νόμο 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90) επιδιώχθηκε η βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου και η κινητροδότηση για την προσέλκυση νέων επενδύσεων .
Προκειμένου όμως το νέο πλαίσιο να επιτύχει είναι αναγκαίο να υπάρξει ταυτόχρονη και ανάλογη ρύθμιση και εναρμόνιση των διατάξεων για την απονομή δικαιοσύνης και εκδίκασης υποθέσεων που στρέφονται κατά των επενδύσεων προκειμένου να υπάρξει επιτάχυνση στην εκδίκαση τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας , με σύντομες προθεσμίες που στόχο θα έχουν τόσο την απονομή δικαιοσύνης και εξέτασης τυχόν ζητημάτων που θίγουν το κοινό συμφέρον από επενδυτικά σχέδια όσο και στην επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδυτικών αυτών σχεδίων , για την βελτίωση του οικονομικού κλίματος με αποτροπή άσκοπων και παρελκυστικών δικών που δεν έχουν στόχο το δημόσιο συμφέρον άλλα ιδιοτελείς σκοπούς.
 
 Με τις προτεινόμενες διατάξεις:
1.Δημιουργείται νέο Τμήμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Ζ’ Τμήμα στο οποίο θα υπάγονται υποχρεωτικά οι κατηγορίες των υποθέσεων που αφορούν:
α) τη νομοθεσία περί στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων πάσης φύσεως
β) τη νομοθεσία για την πώληση , αξιοποίηση, παραχώρηση ή αποκρατικοποίηση εν γένει παντός περιουσιακού στοιχείου της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και
γ) της νομοθεσίας για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση εν γένει του ορυκτού πλούτου της χώρας .
2. Επίσης για την ενίσχυση της λειτουργικής δυναμικής και την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων , αυξάνεται ο αριθμός των Αντιπροέδρων από 10 σε 11 , των Συμβούλων από 53 σε 57 , ο αριθμός των Παρέδρων από 56 σε 58 και των Εισηγητών από 50 σε 53. 
3.Καθιερώνεται ένα ένδικο μέσο για τις υποθέσεις που εισάγονται στο νεοσύστατο Ζ’ Τμήμα με αποκλειστική προθεσμία άσκησης 30 ημερολογιακές μέρες. Η κατάθεση του δικογράφου του ενδίκου μέσου υποθέσεων αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος κατατίθεται υποχρεωτικά μόνο στο Δικαστήριο.
4. Οι προθεσμίες για ορισμό εισηγητή και δικάσιμου περιορίζονται σε 15 μέρες από την κατάθεση του ενδίκου μέσου και η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται με επιμέλεια της Γραμματείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο. Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση της διατάξεως του άρθρου 259 ΠΚ εκ μέρους του αρμόδιου Γραμματέα. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο κάθε κατηγορίας υπαλλήλων. Την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης προκαλεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή/και ο Πρόεδρος του Ζ’ τμήματος με έγγραφο τους προς το αρμόδιο όργανο για την άσκηση της δίωξης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου λάβουν γνώση του πειθαρχικού αδικήματος. Η πειθαρχική δίωξη είναι υποχρεωτική και η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Η απόφαση που εκδίδεται κοινοποιείται αμελλητί και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου.  
5. Δεν επιτρέπεται αναβολή εκδίκασης της συζήτησης των υποθέσεων που εισάγονται στο Ζ’ Τμήμα παρά μόνο άπαξ και μόνο για σπουδαίο λόγο ή ανωτέρα βία. Η αναβολή εκδίκασης από την αρχική δικάσιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες.
6. Στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος , εφόσον έγιναν οι κατά νόμο κοινοποιήσεις και δεν παρίσταται εκείνος που υπέβαλε την αίτηση ακυρώσεως , η υπόθεση δεν συζητείται και το ένδικο μέσο απορρίπτεται. Επίσης στις υποθέσεις αυτές ο εισηγητής , εάν κρίνει ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως αβάσιμη ή απαράδεκτη , υποχρεούται να προτείνει στον Πρόεδρο την εισαγωγή της στο δικαστικό σχηματισμό σε Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που του έχει ανακοινωθεί η δικογραφία.
7. Η έκδοση αποφάσεων του Ζ’ Τμήματος επί των αιτήσεων ακυρώσεως γίνεται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη συζήτηση τους.
8.Καταργείται η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως επί υποθέσεων αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος , λόγω ύπαρξης ανασταλτικού αποτελέσματος που επέρχεται αυτοδικαίως με τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως και μέχρι την έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη συζήτηση τους.
9. Η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας για την έκδοση αποφάσεως.
10. Οι αποφάσεις του Ζ’ τμήματος είναι τελεσίδικες και δεσμεύουν όλους τους διαδίκους και είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση. Κατά των αποφάσεων αυτών δεν χωρεί κανένα ένδικο μέσο .
11. Θεσπίζεται Παράβολο 3000 Ευρώ με την κατάθεση για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου και σε περίπτωση απόρριψης του υποχρέωση του αιτούντος σε καταβολή συμπληρωματικού παραβόλου 0,01 τοις χιλίοις και με ανώτατο όριο τις 25.000 Ευρώ  της προϋπολογισθείσας αξίας , του ενδίκου αντικειμένου, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που το συμπληρωματικό παράβολο δεν καταβληθεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο Τμήμα , το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό , βεβαιώνεται ως ληξιπρόθεσμη οφειλή επ’ ονόματι του αιτούντος και αναζητείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος δεν επιτρέπεται απαλλαγή από τέλη και παράβολο για οποιονδήποτε λόγο.
12. Εκκρεμούσες υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος που έχουν ήδη εισαχτεί λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια εκδικάζονται από αυτήν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 3 μηνών για έκδοση αποφάσεως. Οι υποθέσεις όμως που εκκρεμούν ενώπιον άλλου τμήματος και δεν έχουν συζητηθεί , παραπέμπονται στο Ζ’ Τμήμα με ευθύνη του Προέδρου του οικείου Τμήματος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος. Επί υποθέσεων αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος , που έχουν συζητηθεί σε άλλο τμήμα και δεν έχει εκδοθεί απόφαση , η απόφαση πρέπει να εκδοθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
 
Αυτά σκοπουνται με την προταση νομου που ακολουθει
 
 

 

 
 
 
 
 
                                             ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
 
 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
Άρθρο 1
 
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας δημιουργείται τμήμα Ζ’ στο οποίο θα υπάγονται υποχρεωτικά οι κατηγορίες των υποθέσεων που αφορούν :
α) τη νομοθεσία περί στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων πάσης φύσεως
β) τη νομοθεσία για την πώληση , αξιοποίηση, παραχώρηση ή αποκρατικοποίηση εν γένει παντός περιουσιακού στοιχείου της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και
γ) της νομοθεσίας για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση εν γένει του ορυκτού πλούτου της χώρας .
 
Άρθρο 2
 
1.    Ο Αριθμός των Αντιπρόεδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζεται σε έντεκα (11) , των Συμβούλων σε πενήντα επτά (57) και των Εισηγητών σε πενήντα τρεις (53).
2.    Για την υποβοήθηση του έργου του Ζ’ Τμήματος η Ολομέλεια κατά την κρίση της να τοποθετεί αποκλειστικά στο Τμήμα αυτό έως και έξι (6) Παρέδρους και έως και τρεις (3) εισηγητές.
 
 
Άρθρο 3
 
1. Για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος επιτρέπεται μόνο η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως , η αποκλειστική προθεσμία της οποίας  είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη είτε της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης ή της δημοσίευσής της.
2. Η κατάθεση δικογράφων που αφορούν σε υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος γίνεται μόνο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου.
 
Άρθρο 4
 
1. Η Πράξη του Προέδρου του Ζ’ Τμήματος για ορισμό εισηγητή και δικασίμου  εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση του ενδίκου μέσου και η δικάσιμος ορίζεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κατάθεση του ενδίκου μέσου. Με την ίδια πράξη ορίζεται επίσης ο βοηθός εισηγητής του Συμβούλου και, αν συντρέχει περίπτωση, και του Παρέδρου. Ο Πρόεδρος μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και προφορικώς, να αντικαταστήσει με άλλον τον εισηγητή σε περίπτωση κωλύματος.
2. Στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ΄ Τμήματος η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται με επιμέλεια της Γραμματείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο. Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση της διατάξεως του άρθρου 259 ΠΚ εκ μέρους του αρμόδιου Γραμματέα. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο κάθε κατηγορίας υπαλλήλων. Την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης προκαλεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή/και ο Πρόεδρος του Ζ’ τμήματος με έγγραφο τους προς το αρμόδιο όργανο για την άσκηση της δίωξης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου λάβουν γνώση του πειθαρχικού αδικήματος. Η πειθαρχική δίωξη είναι υποχρεωτική και η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Η απόφαση που εκδίδεται κοινοποιείται αμελλητί και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου.  
3. Αναβολή εκδίκασης της συζήτησης των υποθέσεων που εισάγονται στο Ζ’ Τμήμα επιτρέπεται άπαξ και μόνο για σπουδαίο λόγο ή ανωτέρα βία. Η αναβολή εκδίκασης από την αρχική δικάσιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες.
4. Στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος , εφόσον έγιναν οι κατά νόμο κοινοποιήσεις και δεν παρίσταται εκείνος που υπέβαλε την αίτηση ακυρώσεως , η υπόθεση δεν συζητείται και το ένδικο μέσο απορρίπτεται.
5. Στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος ο εισηγητής , εάν κρίνει ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως αβάσιμη ή απαράδεκτη , υποχρεούται να προτείνει στον Πρόεδρο την εισαγωγή της στο δικαστικό σχηματισμό σε Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που του έχει ανακοινωθεί η δικογραφία.
 
Άρθρο 5
 
1. Η έκδοση αποφάσεων του Ζ’ Τμήματος επί των αιτήσεων ακυρώσεως γίνεται υποχρεωτικά εντός  προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη συζήτηση τους.
2. Επί υποθέσεων αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος , δεν χωρεί αίτηση αναστολής εκτελέσεως λόγω ύπαρξης ανασταλτικού αποτελέσματος που επέρχεται αυτοδικαίως με τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως και μέχρι την έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη συζήτηση τους. Η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας.
3. Οι αποφάσεις του Ζ’ τμήματος είναι τελεσίδικες και δεσμεύουν όλους τους διαδίκους και είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση. Κατά των αποφάσεων αυτών δεν χωρεί κανένα ένδικο μέσο .
 
Άρθρο 6
 
1. Για το παραδεκτό της άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως αρμοδιότητας του Ζ΄ Τμήματος το παράβολο ορίζεται σε τρεις χιλιάδες ( 3.000)  Ευρώ, καταβλητέο με την κατάθεσή της. Σε περίπτωση απόρριψης του ενδίκου μέσου, ο αιτών υποχρεούται σε καταβολή συμπληρωματικού παραβόλου ανερχομένου σε ποσοστό 0,01 της χιλίοις και μέχρι  είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)  Ευρώ κατά ανώτατο όριο , της προϋπολογισθείσας αξίας , του ενδίκου αντικειμένου, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Σε περίπτωση που το συμπληρωματικό παράβολο δεν καταβληθεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο Τμήμα , το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό , βεβαιώνεται ως ληξιπρόθεσμη οφειλή επ’ ονόματι του αιτούντος  και αναζητείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος δεν επιτρέπεται απαλλαγή από τέλη και παράβολο για οποιονδήποτε λόγο.
 
Άρθρο 7
 
Εκκρεμούσες υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ τμήματος που έχουν εισαχθεί λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εκδικάζονται υποχρεωτικά από αυτήν με την τήρηση της αποκλειστικής προθεσμίας έκδοσης αποφάσεως εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι υποθέσεις όμως που εκκρεμούν κατά την εναρξη ισχυος του παροντος ενώπιον άλλου τμήματος και δεν έχουν συζητηθεί , διαγραφονται από το πινακιο και παραπέμπονται στο Ζ’ Τμήμα με ευθύνη του Προέδρου του οικείου Τμήματος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος. Επί υποθέσεων αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος , που έχουν συζητηθεί σε άλλο τμήμα και δεν έχει εκδοθεί απόφαση , η απόφαση πρέπει να εκδοθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος .
 
 
Αρθρο 8
 
1.Από της εναρξεως ισχυος του παροντος καταργουνται ολες οι αντιθετες διαταξεις που ρυθμιζουν διαφορετικα τα ανωτερω ζητηματα. Κατά τα λοιπα εφαρμοζονται οι διαταξεις του ΠΔ 18/1989 όπως ισχυει.
2.Η  ισχυς των διαταξεων του παροντος νομου αρχιζει από τη δημοσιευση του στην Εφημεριδα της Κυβερνησεως
 
Αθηνα 11/6/2013
 
Ο προτεινων βουλευτης
 
 
 
Μανωλης Κ. Κεφαλογιαννης
Βουλευτης Ηρακλειου
 
 
 

 

Τα προβλήματα του Δήμου Γόρτυνας συζήτησαν Κεφαλογιάννης-Σχοιναράκης

 

Με τον Δήμαρχο Γόρτυνας Νίκο Σχοιναράκη συναντήθηκε στο γραφείο του στην Συγγρού ο Γραμματέας της ΝΔ και βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης.
Ο κ.Κεφαλογιάννης ενημερώθηκε τόσο για τα ακανθώδη οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν το μεσαρίτικο δήμο, όσο και για τις ανάγκες που υπάρχουν σε βασικές υποδομές, όπως την ύδρευση των οικισμών.

 

Περισσότερα...

Την διατήρηση του πυροσβεστικού κλιμακίου Βιάννου ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό ο Μανώλης Κεφαλογιάννης

Η διατήρηση του πυροσβεστικού κλιμακίου Βιάννου είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της περιουσίας των κατοίκων της περιοχής αλλά και του μοναδικού πευκοδάσους μνημείου της φύσης στο Νομό Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή που απέστειλε ο Γραμματέας της ΝΔ και Βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Περισσότερα...

Σελίδα 35 από 35