kefalogiannis-manolis-660 13

Με τροπολογία που κατέθεσε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στο πλαίσιο της συζήτησης νόμου του υπουργείου Οικονομικών το Δεκέμβριο του 2013 δίνεται λύση στο αυξανόμενο αδιέξοδο των οφειλετών του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται ότι ο  ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο που αδυνατεί να πληρώσει της φόρους ή πάσης φύσεως οφειλές της το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία, θα μπορεί να πωλεί το ακίνητό του στο Δημόσιο  για την εξόφληση  πάσης φύσεως οφειλών του της αυτό, με την ίδια αξία  που το Δημόσιο υπολογίζει φόρους στα ακίνητα του οφειλέτη.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Το ακίνητο στην Ελλάδα ήταν για πολλά χρόνια η «ατμομηχανή» που κινούσε την οικονομία αλλά και  μεγάλη δεξαμενή πολλών εσόδων της το Κράτος. Όλα αυτά βέβαια όταν το εθνικό εισόδημα ανερχόταν. Το ακίνητο ως μοχλός ανάπτυξης έχει εκλείψει, ενώ από πηγή εσόδων για το Δημόσιο  έχει μετατραπεί σε θηλιά στραγγαλισμού για την πλειοψηφία των φορολογουμένων .

Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται  ο κανόνας ότι οι οικονομικές αρχές οφείλουν να σχεδιάζουν  την επιβολή φόρων με γνώμονα την αποφυγή περιορισμού της δημιουργίας εισοδήματος από της πολίτες.  Η σημερινή ανηλεής αύξηση των φόρων στα ακίνητα, και όχι μόνο σε περίοδο όπου ένα μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού της κοινωνίας βρίσκεται σε αδιέξοδο να αυξήσει τα εισοδήματά του, οδηγεί μαθηματικά τη χώρα της σε πλήρη οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό και πτώχευση. Απαιτούνται ριζοσπαστικά μέτρα στη φορολογία και όχι να ψάχνουμε για έσοδα υποσκάπτοντας τη σταθερότητα των θεμελίων της οικονομίας.

Για την εξεύρεση λύσης στο συνεχώς αυξανόμενο αδιέξοδο των οφειλετών του Δημοσίου να ανταποκριθούν της φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις  και με δεδομένη την αδυναμία είσπραξης των συνεχώς αυξανόμενων φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και ύφεσης (οι ανείσπρακτες

ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Δημοσίου αγγίζουν τα 60.000.000 δις Ευρώ) η προτεινόμενη λύση  αποτελεί μια διέξοδο.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι με της αξίες  που το Δημόσιο υπολογίζει και βάζει φόρους στα ακίνητα, μπορεί ο οφειλέτης να πωλεί το ακίνητό του στο Δημόσιο  για την απόσβεση  - εξόφληση  πάσης φύσεως οφειλών του της αυτό.

Για της λόγους της προτείνεται η ακόλουθη διάταξη:

Ο  ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο – εταιρεία  που δεν μπορεί να πληρώσει της φόρους ή πάσης φύσεως οφειλές της το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία, ή/και ασφαλιστικές εισφορές ή της υποχρεώσεις της της ασφαλιστικούς φορείς οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, να έχει το δικαίωμα να  πωλεί στο Δημόσιο ακίνητο ή ακίνητα  ιδιοκτησίας του ή των εταίρων –εάν ο οφειλέτης είναι εταιρεία – και  το Δημόσιο  να υποχρεούται να το αγοράσει σε τιμή ίση με την αντικειμενική αξία επί τη βάσει της οποίας επιβάλλεται και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.  Σε περιοχές όπου το αντικειμενικό σύστημα δεν είναι πλήρες , ο καθορισμός της τιμής θα προσδιορίζεται από την αξία επί της οποίας επιβάλλεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου οφειλέτη της την αρμόδια εφορία στην οποία υπάγεται . Της απόδειξη της αδυναμίας  ο αιτών την πώληση του ακινήτου της το Δημόσιο για την εξόφληση των εν γένει οφειλών  θα πρέπει να δηλώνει ότι οι καταθέσεις  ή τα  λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία (ομόλογα ή μετοχές ) ή  τα ταμειακά διαθέσιμα εάν είναι εταιρεία είναι μικρότερης αξίας  από το 50% της αξίας των ληξιπροθέσμων οφειλών του και είναι απαραίτητες για τη διαβίωση της οικογένειας του ή την λειτουργία της επιχείρησης.

Της η δυνατότητα αυτή δίνεται και της εταίρους – μετόχους των νομικών προσώπων οφειλετών , με την εισφορά ακινήτου ιδιοκτησίας του  εταίρου υπέρ του νομικού προσώπου για της πάσης φύσεως οφειλές της εταιρείας της το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Η μεταβίβαση ακινήτου για την εξόφληση ληξιπροθέσμων χρεών της το Δημόσιο θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών το αργότερο από την αίτηση του οφειλέτη. Η ανωτέρω πράξη πώλησης ακινήτων της το Δημόσιο για την εξόφληση οφειλών απαλλάσσεται τόσο του φόρου μεταβίβασης όσο και του  φόρου υπεραξίας

Από της ημέρας κατάθεσης της αίτησης μεταβίβασης με απόφαση του διευθυντού της αρμόδιας ΤΗΣ παύει η προσαύξηση  των οφειλών  και αναστέλλονται αυτοδικαίως και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της οι πράξεις εκτέλεσης και αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών. Άπωσης αναστέλλονται τυχόν επιβληθείσες ποινές φυλάκισης η και επιβολής προστίμου με πράξη του αρμόδιου Προέδρου Πρωτοδικών καθώς και η εκδίκαση τυχόν βασκαθεισών ποινικών διώξεων με πράξη του αρμοδίου Εισαγγελέως.  

Σε περίπτωση  που η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται υπερβαίνει την αξία των πάσης φύσεων οφειλών, τότε η διαφορά αυτή πιστώνεται υπέρ του οφειλέτη για μελλοντικές του οφειλές ή του /της συζύγου ή/και συγγενών α’ Βαθμού (γονείς και τέκνα).

Σε περίπτωση που η αξία του ακινήτου υπολείπεται των οφειλών τότε εξοφλούνται κατά σειρά προτεραιότητας οι οφειλές που επισύρουν ποινές στερητικές της ελευθερίας του οφειλέτη και στη συνέχεια με την χρονική σειρά γέννησης της απαίτησης ως ληξιπρόθεσμης. Το υπόλοιπο ποσό που θα προκύπτει ως διαφορά θα δίνεται η δυνατότητα της υπαγωγής της σε ρύθμιση με δόσεις σύμφωνα με την οικεία φορολογική νομοθεσία.   

Δίνεται δηλαδή  η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν της οικονομικές της εκκρεμότητες με το Δημόσιο και από την άλλη το Δημόσιο να αποκτήσει μια σειρά περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα μπορέσει να τα αξιοποιήσει με ποικίλους τρόπους της να τα πωλήσει σε τρίτους με της ευνοϊκούς όρους πώλησης που έχουν οι αγοραπωλησίες ακινήτων από το Δημόσιο που απαλλάσσονται κάθε φόρου τέλους ή επιβάρυνσης  μέσω εταιρειών επενδύσεων ακινήτων ή μέσω του ΤΑΙΠΕΔ .

Με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης  προσδιορίζονται τόσο οι  λεπτομέρειες και οι διαδικασίες της μεταβίβασης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Κάθε φυσικό ή  νομικό πρόσωπο   το οποίο έχει οφειλές πάσης φύσεως της το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία, ή/και από ασφαλιστικές εισφορές ή της υποχρεώσεις της ασφαλιστικούς φορείς οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, και βρίσκεται σε αδυναμία αποπληρωμής της , έχει το δικαίωμα να  πωλεί στο Δημόσιο ακίνητο ή ακίνητα  ιδιοκτησίας του ή στην περίπτωση νομικών προσώπων και ακίνητα ανήκοντα της εταίρους , για την αποπληρωμή των οφειλών αυτών .

2. Το Δημόσιο  υποχρεούται να τα  αγοράσει σε τιμή ίση με την αντικειμενική αξία επί τη βάσει της οποίας επιβάλλεται και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ή σε περιοχές όπου το αντικειμενικό σύστημα δεν είναι πλήρες , ο καθορισμός της τιμής θα προσδιορίζεται από την αξία επί της οποίας επιβάλλεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

3. Το δικαίωμα αυτό να ασκείται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου οφειλέτη της την αρμόδια ΤΗΣ στην οποία υπάγεται  η στον διοικητή του ασφαλιστικού φορέα,

4. Δικαιούχοι του δικαιώματος αυτού είναι όλοι όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες και εκκαθαρισμένες οφειλές της το Δημόσιο εν γένει , και δηλώνουν ότι δεν μπορούν να της εξοφλήσουν λόγω αδυναμίας .

5. Της απόδειξη της αδυναμίας  ο αιτών την πώληση του ακινήτου της το Δημόσιο για την εξόφληση των εν γένει οφειλών του θα πρέπει να δηλώνει υπευθύνως ότι οι καταθέσεις  ή τα  λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία (ομόλογα ή μετοχές ) ή  τα ταμειακά διαθέσιμα εάν είναι εταιρεία, είναι μικρότερης αξίας  από το 50% της αξίας των ληξιπροθέσμων οφειλών του και είναι απαραίτητες για τη διαβίωση του ιδίου και της οικογένειάς του  ή για την  λειτουργία της επιχείρησης εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο – εταιρεία.

7. Η μεταβίβαση ακινήτου για την εξόφληση ληξιπροθέσμων χρεών της το Δημόσιο θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών το αργότερο από την αίτηση του οφειλέτη.

8. Από της ημέρας κατάθεσης της αίτησης μεταβίβασης με απόφαση του διευθυντού της αρμόδιας ΤΗΣ ή του διοικητή του ασφαλιστικού φορέα   παύει η προσαύξηση  των οφειλών  και αναστέλλονται αυτοδικαίως και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της οι πράξεις εκτέλεσης και αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών. Της αναστέλλονται τυχόν επιβληθείσες ποινές φυλάκισης η και επιβολής προστίμου με πράξη του αρμόδιου Πρόεδρου Πρωτοδικών καθώς και η εκδίκαση τυχόν ασκηθεισών ποινικών διώξεων με πράξη του αρμοδίου Εισαγγελέως.  

9. Η δυνατότητα αυτή δίνεται και της εταίρους – μετόχους των νομικών προσώπων οφειλετών , με την εισφορά ακινήτου ιδιοκτησίας του  εταίρου υπέρ του νομικού προσώπου για της πάσης φύσεως οφειλές της εταιρείας της το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

10. Η ανωτέρω πράξη πώλησης ακινήτων της το Δημόσιο για την εξόφληση οφειλών απαλλάσσεται τόσο του φόρου μεταβίβασης όσο και του  φόρου υπεραξίας . Σε περίπτωση  που η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται υπερβαίνει την αξία των πάσης φύσεων οφειλών, τότε η διαφορά αυτή πιστώνεται υπέρ του οφειλέτη για μελλοντικές του οφειλές της και οφειλές  του  συζύγου και των συγγενών του α’ Βαθμού

11. Σε περίπτωση που η αξία του ακινήτου υπολείπεται των οφειλών τότε εξοφλούνται κατά σειρά προτεραιότητας οι οφειλές που επισύρουν ποινές στερητικές της ελευθερίας του οφειλέτη και στη συνέχεια με την χρονική σειρά γέννησης της απαίτησης ως ληξιπρόθεσμης. Το υπόλοιπο ποσό που θα προκύπτει ως διαφορά θα υπάγεται υποχρεωτικά  σε ρύθμιση με δόσεις σύμφωνα με την οικεία φορολογική νομοθεσία  .

12.Με Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  προσδιορίζονται και  εξειδικεύονται   τόσο οι  λεπτομέρειες και οι διαδικασίες της μεταβίβασης του ακινήτου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

                                               

Αθήνα, Δεκέμβριος 2013

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Βουλευτής Ηρακλείου

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter