kefalogiannis-manolis-660 13

Τροχοπέδη για τις επενδύσεις στην Ελλάδα αποτελεί η σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης κατέθεσε τον Ιούλιο 2013, Πρόταση Νόμου για την σύσταση νέου τμήματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα λαμβάνει τις αποφάσεις για τις επενδύσεις εντός 45 ημερών. Στόχος της πρότασης Νόμου είναι η απονομή δικαιοσύνης σε σύντομο χρονικό διάστημα, η έγκαιρη εξέταση ζητημάτων ώστε να μην θίγεται το κοινό συμφέρον που προκύπτει από επενδυτικά σχέδια καθώς και η επιτάχυνση της υλοποίησης σημαντικών επενδυτικών σχεδίων για την βελτίωση του οικονομικού κλίματος της χώρας.

AIΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

Με δεδομένη, την οικονομική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα, η επιχειρηματική δραστηριότητα καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, που θα συντελέσει καθοριστικά στη συνολική προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας μας και θα αποτελέσει κύριο παράγοντα αντιμετώπισης της ανεργίας, με τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας.

Το περιορισμένο έως σήμερα επενδυτικό ενδιαφέρον αναφορικά με τις Στρατηγικές Επενδύσεις οδήγησε άλλωστε στη διαπίστωση της ανάγκης εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης καθώς και στη δημιουργία Υπηρεσίας μιας στάσης για την αδειοδότηση και τον εν γένει συντονισμό Στρατηγικών Επενδύσεων, ως κίνητρο για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων στη χώρα, μιας Υπηρεσίας που θα ανήκει στο στενό Δημόσιο τομέα κατά τη σχετική συνταγματική επιταγή και θα νομιμοποιείται σε εκτέλεση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών.

Με το νέο επενδυτικό νόμο  4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90) επιδιώχθηκε η βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου και η κινητροδότηση για την προσέλκυση νέων επενδύσεων .

Προκειμένου όμως το νέο πλαίσιο να επιτύχει είναι αναγκαίο να υπάρξει ταυτόχρονη και ανάλογη ρύθμιση και εναρμόνιση των διατάξεων για την απονομή δικαιοσύνης και εκδίκασης υποθέσεων που στρέφονται κατά των  επενδύσεων  προκειμένου να υπάρξει επιτάχυνση στην εκδίκαση τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με σύντομες προθεσμίες που στόχο θα έχουν τόσο την απονομή δικαιοσύνης και εξέτασης τυχόν ζητημάτων που θίγουν το κοινό συμφέρον από επενδυτικά σχέδια όσο και στην επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδυτικών αυτών σχεδίων, για την βελτίωση του οικονομικού κλίματος με αποτροπή άσκοπων και παρελκυστικών δικών που δεν έχουν στόχο το δημόσιο συμφέρον άλλα ιδιοτελείς σκοπούς.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις:

1. Δημιουργείται νέο Τμήμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Ζ’ Τμήμα στο οποίο θα υπάγονται υποχρεωτικά οι κατηγορίες των υποθέσεων που αφορούν:

α) τη νομοθεσία περί στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων πάσης φύσεως

β) τη νομοθεσία για την αξιοποίηση, της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και

γ) της νομοθεσίας για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση

του ορυκτού πλούτου της χώρας .

2. Επίσης για την ενίσχυση της λειτουργικής δυναμικής και την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων, αυξάνεται ο αριθμός των Αντιπροέδρων από 10 σε 11 , των Συμβούλων από 53 σε  57, ο αριθμός των Παρέδρων από 56 σε 58 και των Εισηγητών από 50 σε 53.  

3.Καθιερώνεται ένα ένδικο μέσο για τις υποθέσεις που εισάγονται στο νεοσύστατο Ζ’ Τμήμα με αποκλειστική προθεσμία άσκησης 30 ημερολογιακές μέρες. Η κατάθεση του δικογράφου του ενδίκου μέσου υποθέσεων αρμοδιότητας  του Ζ’ Τμήματος κατατίθεται υποχρεωτικά μόνο στο Δικαστήριο.

4. Οι προθεσμίες για ορισμό εισηγητή και δικάσιμου περιορίζονται σε 15 μέρες από την κατάθεση του ενδίκου μέσου και η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται με επιμέλεια της Γραμματείας πέντε  (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο. Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση της διατάξεως του άρθρου 259 ΠΚ εκ μέρους του αρμόδιου Γραμματέα. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο κάθε κατηγορίας υπαλλήλων. Την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης προκαλεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή/και ο Πρόεδρος του Ζ’ τμήματος με έγγραφο τους προς το αρμόδιο όργανο για την άσκηση της δίωξης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου λάβουν γνώση του πειθαρχικού αδικήματος. Η πειθαρχική δίωξη είναι υποχρεωτική και η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Η απόφαση που εκδίδεται κοινοποιείται αμελλητί και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου.  

5. Δεν επιτρέπεται αναβολή εκδίκασης της συζήτησης των υποθέσεων που εισάγονται στο Ζ’ Τμήμα παρά μόνο άπαξ και μόνο για σπουδαίο λόγο ή ανωτέρα βία. Η αναβολή εκδίκασης από την αρχική δικάσιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες.

6. Στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος , εφόσον έγιναν οι κατά νόμο κοινοποιήσεις και δεν παρίσταται εκείνος που υπέβαλε την αίτηση ακυρώσεως , η υπόθεση δεν συζητείται και το ένδικο μέσο απορρίπτεται. Επίσης  στις υποθέσεις αυτές ο εισηγητής , εάν κρίνει ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως αβάσιμη ή απαράδεκτη , υποχρεούται να προτείνει στον Πρόεδρο την εισαγωγή της στο δικαστικό σχηματισμό σε Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που του έχει ανακοινωθεί η δικογραφία.

7. Η έκδοση αποφάσεων του  Ζ’ Τμήματος επί των αιτήσεων ακυρώσεως γίνεται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας  τριών (3) μηνών  από τη συζήτηση τους.

8.Καταργείται η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως επί υποθέσεων αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος ,  λόγω ύπαρξης ανασταλτικού αποτελέσματος που επέρχεται αυτοδικαίως με τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως και μέχρι την έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη συζήτηση τους.

9. Η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας για την έκδοση αποφάσεως.

10. Οι αποφάσεις του Ζ’ τμήματος  είναι τελεσίδικες και δεσμεύουν όλους τους διαδίκους και είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση.  Κατά των αποφάσεων αυτών δεν χωρεί κανένα ένδικο μέσο .

11. Θεσπίζεται Παράβολο 3000 Ευρώ με την κατάθεση  για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου και σε περίπτωση απόρριψης του υποχρέωση του αιτούντος σε καταβολή συμπληρωματικού παραβόλου 0,01  τοις χιλίοις και με ανώτατο όριο τις 25.000 Ευρώ της προϋπολογισθείσας αξίας, του ενδίκου αντικειμένου, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που το συμπληρωματικό παράβολο δεν καταβληθεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο Τμήμα, το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό, βεβαιώνεται ως ληξιπρόθεσμη οφειλή επ’ ονόματι του αιτούντος  και αναζητείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος δεν επιτρέπεται απαλλαγή από τέλη και παράβολο για οποιονδήποτε λόγο.

12. Εκκρεμούσες υποθέσεις αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος που έχουν ήδη εισαχτεί λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια εκδικάζονται από αυτήν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 3 μηνών  για έκδοση αποφάσεως. Οι υποθέσεις  όμως που εκκρεμούν ενώπιον άλλου τμήματος και δεν έχουν συζητηθεί , παραπέμπονται στο Ζ’ Τμήμα με ευθύνη του Προέδρου του οικείου Τμήματος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος. Επί υποθέσεων αρμοδιότητας του Ζ’ Τμήματος, που έχουν συζητηθεί σε άλλο τμήμα και δεν έχει εκδοθεί απόφαση, η απόφαση πρέπει να εκδοθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Αθήνα, Ioύλιος 2013

Ο προτείνων βουλευτής

Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης

Διέδωσε αυτό το άρθρο στους φίλους σου!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter